Volg ons
 
Wij zijn sponsor van

Tweets

Aanmelden Klankbordgroep

Meld u hier aan.

Raadsvergadering Online

Volg hier de raadsvergadering online

U bent bezoeker
Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Eerlijk en duidelijk
Dit is de slogan waarmee De Aalburgse Alliantie heeft besloten de komende verkiezingen in te gaan. Helder discussiëren en communiceren over alle onderwerpen, ook als het minder leuke onderwerpen aangaat.  Duidelijk zijn over problemen en knelpunten, met steeds een open vizier voor een positieve insteek. Vergrijzing een punt van zorg? Kom op, we hebben in de moderne geschiedenis nog nooit een samenleving met zoveel potentieel aan kennis en ervaring gehad! Decentralisatie van taken van de overheid naar gemeenten een probleem? Als gemeente – bestuur en bevolking – kunnen we onze zaken met minder bemoeizucht van de overheid regelen. Het lokale ambtenarenapparaat kan veranderen van ‘bemoeial’ naar ‘regisseur’ en de inwoner geniet meer zelfstandigheid. Daarin kunnen we veel meters maken!
 
Samen bepalen we wat leefbaar is
De Aalburgse Alliantie wil dat u – bewoner van Aalburg – kunt meepraten over alle belangrijke onderwerpen in de gemeente, want u weet als geen ander hoe u het wilt hebben. Wij willen graag dat iedereen zich erbij betrokken voelt. Dat geldt voor alle inwoners; we denken daarbij ook aan ouderen, aan de jeugd en aan het bedrijfsleven.
Als partij blijven we streven naar een optimale toegankelijkheid. Deze website, sociale media en een klankbordgroep vormen naast persoonlijke gesprekken en thema-avonden de middelen om de drempel naar bewoners zo laag mogelijk te houden. We zijn immers niet bezig met ‘ons ding’, maar met uw belangen.

Samenwerking met andere gemeenten
De Aalburgse Alliantie is, in tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, geen tegenstander van iedere vorm van samenwerking met andere gemeenten of organisaties. Wél vinden we dat dergelijke verbanden enkel moeten worden aangegaan als op voorhand kan worden aangetoond dat er sprake zal zijn van voordeel voor de Aalburgse inwoners en ondernemers. Dat waakzaamheid op dit gebied nodig is blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ‘ons’ Aalburgloket beter en goedkoper functioneert dan het Altenaloket van Werkendam en Woudrichem.  “Altena” moet trouwens geen grens vormen voor optimale samenwerkingsverbanden. Ook gemeenten als – bijvoorbeeld - Zaltbommel en Heusden kunnen wat ons betreft samenwerkingspartners zijn.

Lokaal ondernemerschap
De Aalburgse Alliantie is voorstander van minimale bemoeienis vanuit de (lokale) overheid. Net als bewoners willen we ook ondernemers optimaal betrekken bij de lokale besluitvorming. Net als de ondernemers zelf waren en zijn wij tegenstander van de oprichting van een lokaal ondernemersfonds. We blijven laagdrempelig toegankelijk voor onze ruim 1100 ondernemers die ons ook in de afgelopen periode goed wisten te vinden.

Veiligheid en Politie
De Aalburgse Alliantie wil dat knelpunten in het verkeer worden opgelost vanuit een balans tussen optimale verkeersveiligheid en een goede verkeersdoorstroming.
Inwoners moeten zich veilig voelen binnen de openbare ruimte, maar de aanwezigheid van ‘blauw op straat’ mag niet hinderlijk doorslaan.

Jeugd en Jongeren
Dat met name jongeren massaal wegtrekken uit Brabant is een punt van grote zorg. De Aalburgse Alliantie streeft naar meer initiatieven en activiteiten die (moeten) leiden tot een grotere aantrekkelijkheid van de gemeente op jeugd en jongeren.  Ook werkgelegenheid is hierbij een punt van aandacht, evenals het betrekken van deze groepen bij de lokale politiek.

Ouderenwelzijn
De ouderen van nu hebben zich decennia lang ingezet voor de gemeente Aalburg. Zij dienen mede daarom een respectvolle behandeling te krijgen. Publieke voorzieningen dienen per definitie goed toegankelijk te zijn voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen die slecht ter been zijn en/of gebruik moeten maken van hulpmiddelen. Natuurlijk geldt die toegankelijkheid voor iedereen die met lichamelijke beperkingen kampt.

Financiën
De Aalburgse Alliantie wil streven naar reductie van de gemeentelijke uitgaven: het gaat daarbij immers om uw geld.  Het geregeld inhuren van (dure) externe adviseurs moet scherper worden bekeken. Het verhogen van lokale belastingen mag niet het ‘standaard-vangnet’ zijn om tegenvallers in de begroting op te vangen. Als eigen intern verbeterpunt gaan we ons op dit onderwerp de komende periode intensiever en kritischer inspannen.

Gemeentediensten
Het ambtenarenapparaat moet optimaal functioneren tegen verantwoorde kosten. De Aalburgse Alliantie vindt financiële transparantie een absolute noodzaak. Juist in de komende periode, waarin diverse (zorg)taken vanuit de overheid naar gemeenten worden overgeheveld, is het goed om scherp te letten op het functioneren van ons gemeentelijk apparaat. Naast het kostenaspect verdient kwaliteit van de dienstverlening aandacht, en moet erop worden gelet dat verantwoordelijkheden helder zijn.